Undervisning

 

Dyslexiskolan

Undervisningen sker individuellt med handledning av specialutbildade lärare. Eleverna har medbestämmande vid planeringen av sin undervisning.

Framgång skapas i en stödjande och uppskattande atmosfär genom att möta och se varje elevs förmåga och utgångsläge.

Vi är ett väl fungerande team med stor erfarenhet och goda kunskaper i dyslexproblematiken. Empati och kunskap är nyckelord i vårt arbete med eleverna.

Vid Dyslexiskolan kartlägger vi brister i läs- och skrivförmågan genom standardiserade tester. Vi utarbetar individuella åtgärdsprogram och utvecklingsplaner samt utvärderar dessa kontinuerligt.

Datorer används av många dyslektiker som ett kompensatoriskt hjälpmedel. En förtrogenhet med datorer och dess användning är en förutsättning för detta. Vi ser det som en självklarhet att varje elev har tillgång till en egen arbetsdator med adekvata övningsprogram.

“Svenskastegen” kallar vi vår träningspärm. Pärmen anpassas till varje elevs specifika svårigheter och utökas i den takt som eleven behöver. Innehållet är uppbyggt kring rättstavning, grammatik på basnivå och tips om hur man kan skriva olika typer av texter. Svenskastegen är utarbetad på ett noggrant och pedagogiskt sätt, där varje stavningsregel är uppbyggd kring ett eget moment och med separata träningsblad.

Dataprogrammen är noggrant utvalda ur pedagogiskt perspektiv.

Individuell träning är grundförutsättningen för vårt arbete. Det är av stor vikt att eleven känner lugn och trygghet i en inlärningssituation där varje moment baseras på elevens egna förutsättningar och förkunskaper. All forskning pekar på att individuell undervisning (en lärare – en elev) är det mest effektiva inlärningssättet för dyslektiker.