Om dyslexi

 

Dyslexi är ett av våra vanligaste handikapp. Ungefär 7-8 procent av Sveriges befolkning har stora läs- och skrivsvårigheter. Många vuxna med detta handikapp har oftast erfarenhet av misslyckade skolår. De har mötts av en vanlig missuppfattning om att de är oengagerade och obegåvade. Denna okunskap hos omvärlden har i många fall gett dem dåligt självförtroende och emellanåt skamkänslor. Forskning har tydligt visat att dyslexi och begåvning på intet sätt är sammanlänkade.

Här följer några typiska tecken på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi:

• Långsam läshastighet
• Svårt att hinna med textremsan på TV och film
• Läser fel på småord (de-det, var-vad), tappar rader, gissar, hoppar över bokstäver och ändelser
• Blir fort trött när man läser, får ont i huvudet
• Läs- och skrivproblem i släkten
• Betoningsfel, svårt att uttala längre ord
• Har en svårläst handstil
• Har svårt att minnas ordningsföljden i t.ex. alfabetet, veckodagarna och multiplikationstabellen
• Kastar om siffror (345 blir 435) och bokstäver (brukar blir burkar)
• Läsförståelsen går förlorad på grund av den långsamma läshastigheten, då avkodningen tar all energi.